Pracownia Monitorowania Wód Powierzchniowych

– oceny jakości wód powierzchniowych i gruntowych ze szczególnym uwzględnieniem jakości wód na bioróżnorodność mokradeł,

– dynamiki procesów samooczyszczania wody w ciekach, oddziaływania zdegradowanych gleb torfowych na jakość wód powierzchniowych i podziemnych,

– zastosowania teledetekcji satelitarnej i GIS do oceny i monitoringu stanu środowiska przyrodniczego na wybranych obszarach mokradeł polskich.

Pracownia Monitorowania Przepływu Wód Podziemnych

– badania przewodności hydraulicznej gruntów słabo przepuszczalnych i przeciwfiltracyjnych przesłon mineralnych w kontrolowanym stanie naprężenia,

– określania parametrów hydraulicznych gruntów zanieczyszczonych oraz przepływu odcieków ze składowisk odpadów,

– badania niekorzystnych zjawisk filtracyjnych w budowlach ziemnych (sufozji, przebicia hydraulicznego).

Pracownia Jakości Wody

– badania technologicznych procesów stosowanych w oczyszczaniu wody: odżelaziania i odmanganiania, filtracji i ultrafiltracji, wymiany jonowej, koagulacji i flokulacji, demineralizacji,

– analizy efektywności procesów sorpcyjnych na węglach aktywnych oraz innych sorbentach przy usuwaniu olejów, tłuszczów i substancji ropopochodnych,

– modelowanie kinetyki rozkładu mikrozanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych w procesach sorpcji i biodegradacji na granulowanych węglach aktywnych.

Pracownia Chemii Wód i Osadów Ściekowych

– rekultywacji wód odciekowych z wysypisk odpadów stałych,

– uzdatniania do jakości wody pitnej wód zanieczyszczonych chemicznie i mikrobiologicznie,

– badań wpływu składowisk odpadów gospodarczo-komunalnych na stan sanitarny środowiska.

Pracownia Analityki Chemicznej

– badania stężenia pierwiastków chemicznych w próbkach stałych, ciekłych i gazowych z zastosowaniem techniki płomieniowej ASA,

– modelowanie zmian chemizmu wód podziemnych oraz analiza hydrogeochemiczna tych wód.

Pracownia Mechaniki Płynów

–  fizycznego modelowania ruchu wody w przewodach, korytach i przez budowle, w tym m.in. hydrauliczne badania rozkładu prędkości wody w korytach nad elementami elastycznymi i sztywnymi, modelującymi roślinność, hydrauliczne warunki przepływu nad budowlami,

– matematycznego modelowania ruchu wody w korytach i przez budowle oraz nad koroną budowli.

Pracownia Sedymentologiczna

– badań własności fizycznych i podstawowych chemicznych cząstek tj. rozkładu granulometrycznego cząstek za pomocą metody sitowej i laserowej,

– badań podstawowych własności fizycznych rumowiska i osadów rzecznych i jeziornych, jak ciężar właściwy osadów, lepkość, rozkład granulometryczny,

– modelowych badań procesów transportu rumowiska wleczonego w ciekach przy zastosowaniu modelu fizycznego.

Pracownia Nawodnień i Odwodnień

– procesów transformacji opadu w spływ powierzchniowy,

– modelowania i opisu procesów erozyjnych,

– oceny obciążeń środowiska zanieczyszczeniami pochodzącymi od rolnictwa w kontekście technologii nawodnień i wymagań ochrony środowiska,

– przeciwdziałania skutkom susz na obszarach rolniczych o dużym deficycie wody.

Pracownia Ekotechnologii

– wykorzystania systemów roślinnych i hydrofitowych do redukcji zanieczyszczeń pochodzenia punktowego i obszarowego,

– oceny możliwości wykorzystania systemów roślinnych i stawów ściekowych do oczyszczania ścieków opadowych.

– możliwości wykorzystania upraw energetycznych do poprawy jakości wód.

Pracownia Ekologii Ekosystemów Wodnych

– badania nad zmiennością zakresów tolerancji gatunków flory naczyniowej dla potrzeb ochrony i rekultywacji ekosystemów wodnych,

– badania nad zmiennością zakresów tolerancji gatunków wskaźnikowych fauny dla potrzeb ochrony i rekultywacji ekosystemów wodnych.

Pracownia Fizyki Ośrodków Porowatych

– oceny właściwości retencyjnych i hydraulicznych ośrodków porowatych przy stanie pełnego i niepełnego nasycenia,

– charakterystyki właściwości termicznych ośrodków glebowych i gruntowych,

– parametryzacji ośrodków glebowo-gruntowych dla potrzeb modelowania ruchu wody, ciepła i zanieczyszczeń.

Pracownia Systemów Geoinformacyjnych

– analizy i oceny ryzyka działań inżynierskich w krajobrazie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych z wykorzystaniem bazy danych środowiskowych, pozyskiwanych bezpośrednio w terenie,

– zastosowania nowoczesnej techniki komputerowej, w tym programów z dziedziny Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) do uzyskania aktualnej informacji o stanie środowiska i jego zagrożeniach takich jak groźba powodzi czy suszy,

– projektowania przestrzennych baz danych, projektowanie i tworzenie modeli numerycznych zjawisk środowiskowych.

Pracownia Geoinformacji i Metod Geodezyjnych

– analizy dokładności numerycznych modeli terenu uzyskanych przy wykorzystaniu tachimetrii elektronicznej, metod fotogrametrycznych oraz technologii GPS,

– zastosowanie metod fotogrametrycznych do pozyskiwania geoinformacji dla potrzeb systemu informatycznego gospodarki wodnej,

– wykorzystania systemu mapy numerycznej w inżynierii środowiska oraz w budownictwie wodnym i lądowym.

Pracownia Badań Właściwości Fizycznych Gruntów i Skał

– wyznaczania parametrów fizycznych ośrodka gruntowo-wodnego np. granice Attelberga, uziarnienie gruntów spoistych i niespoistych, wilgotność naturalna, wilgotność optymalna, gęstość właściwa, gęstość objętościowa, określenie maksymalnego zagęszczenia gruntów,

– prowadzenie badań na próbkach gruntów naturalnych o nienaruszonej strukturze oraz na próbkach gruntów sztucznych tzw. pastach gruntowych o znanej historii naprężenia

Pracownia Badań Właściwości Mechanicznych Gruntów i Skał.

– modelowanie reakcji ośrodka gruntowego w złożonych warunkach obciążeń,

– badania właściwości reakcji ośrodka gruntowego na obciążenia monotoniczne zmieniające się w rozległych granicach od bardzo małych deformacji do zniszczenia,

– badania wytrzymałościowe oraz odkształceniowe prowadzone w stanach przedzniszczeniowych,

– wyznaczanie charakterystyk materiałowych dla konstytutywnych modeli gruntowych.

Pracownia Badań Dynamicznych Gruntów i Skał

– badania wpływu obciążeń dynamicznych na zachowanie się środowiska gruntowo-wodnego stanowiącego podłoże dróg kołowych, kolejowych i metra,

– badania wpływu oddziaływania obciążeń dynamicznych na obszary osuwiskowe,

– badania zachowania się zboczy w rejonie budowli hydrotechnicznych poddanych dynamicznym obciążeniom wywołanym falowaniem.

Pracownia Materiałów Geosyntetycznych

– badania parametrów fizycznych geosyntetyków (skład surowcowy, masa powierzchniowa, zmiany grubości i parametry pełzania pod wpływem zadanych obciążeń, porowatość),

– badania parametrów mechanicznych geosyntetyków (wytrzymałość doraźna i długoterminowa, wydłużenia, wytrzymałość na przebicie statyczne i dynamiczne),

– badania parametrów hydraulicznych geotekstyliów i produktów pokrewnych geotekstyliom (wodoprzepuszczalność, kolmatacja mechaniczna, chemiczna i biologiczna).

Pracownia Procesów Fizycznych w Budownictwie

– badania procesów cieplnych (przewodnictwo cieplne, poznanie rzeczywistego rozkładu temperatur w przegrodach, osłona termiczna budynków, mrozoodporność elementów konstrukcyjnych),

– badanie zjawisk wilgotnościowych w komponentach budowlanych  (rozpoznawanie struktury materiałów, poszukiwanie nowych sposobów regulowania wilgotności naturalnej, kondensacja wilgoci, kształtowanie punktu rosy).

Pracownia Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

– badania materiałów pracujących w złożonym stanie naprężeń (określenie naprężeń normalnych i statycznych oraz odkształceń) poddanych obciążeniom: doraźnym, długotrwałym, cyklicznym i dynamicznym, wyznaczanie wytrzymałości doraźnej, reologicznej i quasi zmęczeniowej,

– badania elementów konstrukcyjnych w skali naturalnej: elementy słupowe i prętowe do 5 m, belkowe do rozpiętości 10 m, tarczowe i płytowe o wymiarach do 5 m.

Pracownia Modelowania Numerycznego

– zastosowania złożonych modeli gruntowych w obliczeniach inżynierskich,

– modelowania przebiegu odkształceń podłoża budowli inżynierskich,

– obliczeń stateczności podłoża gruntowego, budowli ziemnych oraz hydrotechnicznych,

– modelowanie i obliczenia wytrzymałościowe gruntów zbrojonych.